logo

ENG

Nyerstej minősítés

TARDY Emília 
nyerstejminősítő részlegvezető

MTKI Kft. Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriuma

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által NAH-1-1013/2021 számon bejegyzett vizsgáló laboratórium

A Magyarországon megtermelt és feldolgozásra, fogyasztásra átadott termelői nyerstejek vizsgálatát és minősítését a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Nyerstejminősítő Laboratóriumi Részlege végzi akkreditált laboratóriumában (1093 Budapest, Bakáts utca 8.) a nyerstej vizsgálatáról szóló 16/2008. (II. 15.) FVM-SZMM számú együttes rendelet előírásainak megfelelően.

 

A ’80-as évek elejétől a tejgazdaság erőteljes fejlődésen ment keresztül, amihez Intézetünk az átfogó nyerstejvizsgálat és -minősítés rendszerének kidolgozásával, folyamatos fejlesztésével nagymértékben hozzájárult.

 

Néhány év előkészítő munka után 1984-ben négy regionális laboratóriummal kezdődött el az árkonzekvens nyerstejvizsgálat és -minősítés Magyarországon. Az árösztönzés és az egyre szigorodó követelmények hatására gyorsan megindult a tejminőség javulása, a rendszer folyamatos fejlesztése révén pedig 2003-ra megteremtődött a teljes EU-konformitás.

 

A négy laboratóriumot egyetlen, a legkorszerűbb technikával felszerelt budapesti laboratórium váltotta fel.

1999-től rendelkezünk NAT-, 2016-tól NAH-akkreditációval; laboratóriumunk megfelel az „MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei” nemzetközi szabvány, valamint a tevékenységét minősítő szervezet, a NAH követelményeinek.

 

Több évtizedes tapasztalat, elkötelezettség, a legkorszerűbb technikával felszerelt, akkreditált laboratórium, jól képzett, gyakorlott személyzet a garancia a feladat magas szintű elvégzésére.

Nyerstej minősítés

Laboratóriumi vizsgálatok:

 • Összes mikrobaszám
 • Összes mikrobaszám mértani átlagának számítása
 • Szomatikus sejtszám
 • Szomatikus sejtszám mértani átlagának számítása
 • Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok)
 • Zsír-, fehérje-, tejcukortartalom
 • Zsírmentes-szárazanyag-tartalom
 • Fagyáspont
 • Idegenvíz-tartalom számítása
 • pH-érték
 • Titrálható savasság – savfok (ºSH)

Laboratóriumi vizsgálatok részletezése

Összes mikrobaszám (MÉ 3-2-1/2004):

 

A tejbe kerülő baktériumok emelkedett száma nemkívánatos, elsősorban a fejési higiénia be nem tartására, a tej fertőzöttségére utal. Az összes mikrobaszám (összcsíraszám) mérése teljesen automatizált, BactoScanFC (FOSS) áramlásos citometria elven működő műszerrel történik. A baktériumsejtek genetikai DNS-/RNS-anyagát lézerfény hatására fluoreszkáló festékanyaggal festi meg, míg az egyéb tejalkotórészeket — úgymint zsírgolyócskák, fehérjemicellák, szomatikus sejtek – fizikai-kémiai és enzimes kezeléssel távolítja el a mérendő mintából. A megfestett baktériumokat folyadékáram viszi keresztül egy lézerfény által megvilágított kapillárison, ún. áramlási cellán. A baktériumsejtekből kiinduló, a lézerfény által keltett fényimpulzusokat elektromos jellé alakítva történik a számlálás. 

A baktériumterheltség mértékét 1000 bakt./cm³ egységben adja meg.

Összes mikrobaszám mértani átlagának számítása (MÉ 3-2-1/2004):

 

2 hónapos időszak (az utolsó mintavételi naptól számított előző 2 hónap) mozgó mértani átlaga, legalább havi két mintával.

Szomatikus sejtszám (MÉ 3-2-1/2004):

 

A szomatikus sejtek elsősorban a vérből, ill. a tehén tőgyének szöveteiből kerülnek a tejbe. Megnövekedett számuk a tőgy betegségét, gyulladását jelzik, amelynek következtében megváltoznak a tej fizikai, kémiai, biokémiai tulajdonságai. Mind humán- és állategészségügyi, mind a termékgyártás technológiáját befolyásoló hatása miatt fontos paraméter. Mérése Fossomatic 7 (FOSS) áramlásos citometria elven működő műszerrel történik. A szomatikus sejtek DNS-/RNS-anyagát ultraibolya fény hatására fluoreszkáló festékanyaggal festi meg. A megfestett sejteket folyadékáram viszi keresztül egy UV fénnyel megvilágított kapillárison, ún. áramlási cellán. Az UV fény a szomatikus sejtekben koncentráltan jelen lévő festékanyagot gerjeszti, amelyek ennek következtében fényt bocsájtanak ki. A fényimpulzusokat elektromos jellé alakítva történik a számlálás. 

A szomatikus sejtszámot 1000 sejt/cm³ egységben adja meg.

Szomatikus sejtszám mértani átlagának számítása (MÉ 3-2-1/2004):

 

3 hónapos időszak (az utolsó mintavételi naptól számított előző 3 hónap) mozgó mértani átlaga, legalább havi egy mintával.

Tejidegen antibakteriálisan ható anyagok (gátlóanyagok) (MÉ 3-2-1/2004):

 

A baktériumok működését gátló gyógyszer-maradványanyagok elsősorban a beteg állatok gyógykezelésére vonatkozó szabályok, a kötelező várakozási idő be nem tartása miatt kerülhetnek a tejbe. Az ilyen gátlóanyagot tartalmazó tej fogyasztásra, feldolgozásra, állatok etetésére nem használható fel, azt meg kell semmisíteni. A vizsgálathoz alkalmazott teszt gyakran használt gyógyszerhatóanyagokra rendkívül érzékeny baktérium spóráit tartalmazza, valamint sav/bázis indikátort és tápanyagot tartalmaz. A vizsgálandó tejminta kis részletét a tesztanyagba juttatva, a baktérium szaporodásához optimális hőmérsékletet biztosítva, az előírt inkubálási idő letelte után történik az értékelés. A teszt érzékenységi szintjét meghaladó gátlóanyag jelenléte esetén a tesztanyagban lévő baktérium nem képes szaporodni. Nem képződik anyagcseretermék, ezért a jelen lévő jelző indikátor színe sem változik meg. Ha nincs jelen gátlóanyag, a baktériumok életműködése során keletkező tejsav hatására bekövetkezik az indikátor színváltozása. Az értékelés az indikátor színváltozása alapján történik.

Zsír-, fehérje-, tejcukortartalom /ISO 9622:2013 (IDF 141:2013)/:
Zsírmentes-szárazanyag-tartalom (MÉ 3-2-1/2004):

 

A FOSS legkorszerűbb FTIR technológiát képviselő MilkoScan 7 RM műszerével történik a vizsgálat, Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia alapján. A közeli infravörös tartomány valamennyi hullámhosszát magába foglaló interferométerből érkező fénysugár áthalad a mérendő mintát tartalmazó küvettán, majd a fénynek az a része, amelyet a küvettában lévő minta nem nyel el, egy detektorhoz jut. Az egyes komponensekre jellemző hullámhosszakon bekövetkező fényintezitás-csökkenés az adott komponens koncentrációjától függ. Az FTIR technológia lényege, hogy olyan elnyelési színképet hoz létre, amely folyamatosan változó hullámhossz-kombinációk függvénye, majd matematikai eljárással, Fourier-transzformációval állítja elő az egysugaras spektrumot.

Fagyáspont (MSZ EN ISO 5764:2009 referenciamódszer):
Fagyáspont (AM 13:2012 rutinmódszer):

 

A nyerstej fagyáspontértékének a referenciaértéktől való eltérése a tej természetes állapotának megváltozására, elsősorban idegen víz jelenlétére utal. A rutinvizsgálat az FTIR infravörös spektroszkópia és a konduktometria elvén működő MilkoScan 7 RM (FOSS) műszerrel történik. Idegenvíz-tartalmat jelző fagyáspont esetén referenciamódszerrel történő vizsgálatra kerül sor, a cryoszkópia elvén működő CryoStar műszerrel. A minta kis részletét megfagyás nélkül túlhűti, instabil állapotot hozva létre. A fagyás mesterséges beindításával a minta hőmérséklete a hőfelszabadulás következtében gyorsan emelkedik egy közel állandó hőmérsékletig, az ún. plató eléréséig. A (döntő) referenciamódszer fagyáspont-definíciója: a plató azon pontján mért érték, ahol a hőmérséklet-emelkedés 20 sec időtartamon belül nem nagyobb, mint 0,5 m°C.

Idegenvíz-tartalom számítása (MSZ 12068:2009):

 

V – tejidegenvíz-tartalom (%)
Fe – tejidegen vizet nem tartalmazó nyerstej referencia-fagyáspontja:
 • nyers tehéntej és kecsketej: -0,520 ºC
 • nyers juhtej: -0,540 ºC
Fm – a vizsgált minta fagyáspontja ºC

egynelet

pH-érték (MSZ 3707:2017 szabvány szerint):
pH-érték (AM 14:2012, rutinmódszer):

 

Savasság, ill. lúgosság kifejezésére szolgál a dimenzió nélküli pH-érték, amely az oldat aktuális hidrogénion-koncentrációjának a mértéke. A friss tehéntej pH-értéke 6,6–6,75 közötti, lúgos, ill. savas tartományba tolódása jelzi a tej természetes összetételében bekövetkező változásokat. A laboratóriumban a rutinmérés a MilkoScan 7 RM (FOSS) műszerrel történik.

Titrálható savasság (ºSH) (MSZ 3707:2017 szabvány szerint):

 

A savasság kifejezésére szolgál, a tejben lévő összes lúgkötő anyag mennyiségét jelenti: meghatározott mennyiségű tejet fenolftalein-indikátor jelenlétében 0,1 n nátrium-hidroxid-oldattal titrálunk az indikátor színátcsapási pH-értékéig (8,3). Az emelkedett savfok oka elsősorban savanyodás, de az alacsony savfok is rendellenességre utal (öregfejősség, vizezés, tőgygyulladás).

Egyéb, nem akkreditált vizsgálatok:

 • karbamidtartalom
 • tejzsír zsírsavprofilja
 • Clostridium tyrobutyricum spóraszám

MTKI Kft.
Kutató-, Élelmiszervizsgáló és Nyerstejminősítő Laboratóriuma
1093 Budapest, Bakáts u. 8.

A labor központi levelezési címe:

Keresse kollégáinkat bizalommal!

portre05

TARDY Emília 
nyerstejminősítő részlegvezető 
Tel.: + 36 (1) 455-06-56 

portre07

BUZÁNÉ CSÁMPAI Annamária 
nyerstejminősítő részlegvezető-helyettes, 
minőségirányítási felelős 
Tel.: + 36 (1) 455-06-56

labor
Célunk és feladatunk a tejgazdaság, a tejtermelés, a minőségi élelmiszerek és az élelmiszer-biztonság fejlesztése.
szechenyi